หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > Happy Pride Month Be proud of who you are.
Happy Pride Month Be proud of who you are.

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-11 10:37:15         LGBTQIA+ เป็นตัวย่อของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งในด้านของอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีในระยะแรกนั้นมีตัวย่อเพียง 4 ตัว คือ LGBT เมื่อมีเพศวิถีที่หลากหลายมากขึ้นจึงมีการเติมตัวอักษรต่าง ๆ และเครื่องหมาย + เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลาย สะท้อนความเป็นตัวตนในฐานะมนุษย์

        ในทางการแพทย์บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้เป็นโรค หรือมีความผิดปกติทางจิตใจ แต่เป็นส่วนผสมทั้งภายในและภายนอกที่หลากหลาย เช่น ฮอร์โมน สารเคมีในสมอง การเลี้ยงดู วัฒนธรรม และพื้นฐานทางสังคมที่หล่อหลอมตัวบุคคล

        การเรียนรู้ที่จะยอมรับว่ามนุษย์มีความหลากหลายมากกว่าชายและหญิง ช่วยให้เราสามารถเข้าใจและยอมรับผู้ที่มีความแตกต่างหลากหลายได้มากขึ้น สามารถเคารพในทุกเพศ และให้เกียรติทุกคนในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน