หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 300 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ปัญหาสังคม การศึกษา การพาณิชย์ และคติชนวิทยา
หนังสือในหมวด 300 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ปัญหาสังคม การศึกษา การพาณิชย์ และคติชนวิทยา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-13 13:36:35

        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้  โดยจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        หนังสือในหมวด 300 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ปัญหาสังคม การศึกษา การพาณิชย์ และคติชนวิทยา โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็นอีก 10 หมวดย่อย ดังนี้

           300 สังคมวิทยา

           310 สถิติทั่วไป

           320 รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง

           330 เศรษฐศาสตร์

           340 กฎหมาย

           350 รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

           360 ปัญหาสังคม บริการสังคม

           370 การศึกษา

           380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง มาตรวิทยา

           390 ประเพณี คติชนวิทยา

        หนังสือหมวด 300 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 300 เช่น

   • รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน = Nation-states and their borders : conflicts and resolutions  /  บรรณาธิการ : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี  (2553) 320.120959 ร352

   • เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น  /  สายพิณ ชินตระกูลชัย, ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี  (2562) 338.5 ส661ศ

   • 5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า = Start up waste to energy  /  พลชัย เพรชปลอด  (2563) 333.7938 พ439ห

   • General Data Protection Regulation (GDPR) ฉบับภาษาไทย  /  นคร เสรีรักษ์...[และคนอื่น ๆ]  (2563) 346.048 จ716

   • การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะราชอาณาจักรไทย  /  ปิยะ อุทาโย  (2561) 353.36593 ป621ก  

   • การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล = School management in digital era  /  สุกัญญา แช่มช้อย  (2562)  371.207 ส739ก

   • Alibaba : the house that Jack Ma built  /  Duncan Clark  (c2016) 381.1420951 C592A

   • พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ  /  สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร  (2562) 390.22 พ376

   • จิตวิทยาอาชญากรรม : การวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรรม ความผิดปกติทางจิตและฆาตกรรม = Criminal psychology : criminal behavioral analysis, mental disorder and homicide  /  โดย กัญญ์ฐิตา ศรีภา  (2562) 364.3 ก382จ

   • ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทยกับความรุนแรงทางการเมือง = October 1973 to October 1976 : a history of state Violence in Thailand  /  บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์  (2561) 320.9593 ต654