หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) นักการศึกษาคนสำคัญของไทย ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม-การศึกษา และบุคคลสำคัญของโลกปี พ.ศ. 2531 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) นักการศึกษาคนสำคัญของไทย ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม-การศึกษา และบุคคลสำคัญของโลกปี พ.ศ. 2531 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-12-14 10:02:43


        ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) นักการศึกษาคนสำคัญของไทย ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม-การศึกษา และบุคคลสำคัญของโลกปี พ.ศ. 2531 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

        ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า เสฐียรโกเศศ ต่อมาจึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ราชทินนามอนุมานราชธนเป็นชื่อสกุล

        พระยาอนุมานราชธน ได้รับการศึกษาเบื้องต้นไม่สูงนักเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน แต่มีความใฝ่รู้ ทั้งจากศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและซักถามสมาคมกับผู้ทรงปัญญา จนมีความรู้เอกอุทั้งภาษา วัฒนธรรม และมานุษยวิทยา

        ตลอดชีวิตการทำงานและหลังเกษียณ พระยาอนุมานราชธน มีผลงานเขียนมากกว่า 200 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นด้านภาษาและวัฒนธรรม

คอลเลกชัน “134 ปี พระยาอนุมานราชธน-เสฐียรโกเศศ”

   • 100 ปี พระยาอนุมานราชธน / พระยาอนุมานราชธน 089.9591 ก197
   •  กามนิต (ภาคพื้นดิน) / พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ), พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป (2559) 891.2 อ197ก
   •  กามนิต-วาสิฎฐีฉบับสมบูรณ์ / คาร์ล อดอล์ฟ เจลลิรูป ; เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป, แปล (2552) 294.333 จ754ก
   •  นิยายเบงคลี = Bengah household tales / พระยาอนุมานราชธน ; เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป (2552) 891.44 น644
   •  พ่อ : พระยาอนุมานราชธน / สมศรี สุกุมลนันทน์ (2549) 928.9591 อ197พ
   •  ฟื้นความหลัง ฉบับสมบูรณ์ 2547 / เสฐียรโกเศศ (2547) 928.95911 ส893ฟ
   •  เล่าเรื่องในไตรภูมิ / เสฐียรโกเศศ (2542) 294.382 ส893ล
   •  อาหรับราตรี / เสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป (2540) น ส893อ
   •  ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตแต่งงาน / เสฐียรโกเศศ (2539) 392.509593 ส893ป
   •  ประเพณีเนื่องในการตาย / เสฐียรโกเศศ (2539) 393.09593 ส893ป
   •  ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน / เสฐียรโกเศศ (2539) 392.3609593 ส893ป
   •  ประเพณีเนื่องในการเกิด / เสฐียรโกเศศ (2539) 392.109593 ส893ป
   •  นักวัฒนธรรมไทยระดับโลก / ประกาศ วัชราภรณ์ (2541) 920.593 ป192น
   •  พจนานุกรมมอญ-ไทย / พระยาอนุมานราชธน (2531) อ 495.803591 พ174


เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ