หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 300 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ปัญหาสังคม การศึกษา การพาณิชย์ และคติชนวิทยา โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็นอีก 10 หมวดย่อย
หนังสือในหมวด 300 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ปัญหาสังคม การศึกษา การพาณิชย์ และคติชนวิทยา โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็นอีก 10 หมวดย่อย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-24 10:23:59


        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา
        หนังสือในหมวด 300 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ กฎหมาย ปัญหาสังคม การศึกษา การพาณิชย์ และคติชนวิทยา โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็นอีก 10 หมวดย่อย ดังนี้

   • 300 สังคมวิทยา
   • 310 สถิติทั่วไป
   • 320 รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
   • 330 เศรษฐศาสตร์
   • 340 กฎหมาย
   • 350 รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
   • 360 ปัญหาสังคม บริการสังคม
   • 370 การศึกษา
   • 380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง มาตรวิทยา
   • 390 ประเพณี คติชนวิทยา

        หนังสือหมวด 300 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 300 เช่น

 • รัฐชาติ-พรมแดน : ความขัดแย้งและข้อยุติบนเส้นทางสันติภาพอาเซียน = Nation-states and their borders : conflicts and resolutions / บรรณาธิการ : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ กาญจนี ละอองศรี (2553) 320.120959 ร352
 • เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น / สายพิณ ชินตระกูลชัย, ศุภนิตย์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี (2562) 338.5 ส661ศ
 • 5 แนวคิดพิชิตขยะสู่โรงไฟฟ้า = Start up waste to energy / พลชัย เพรชปลอด (2563) 333.7938 พ439ห
 • General Data Protection Regulation (GDPR) ฉบับภาษาไทย / นคร เสรีรักษ์...[และคนอื่น ๆ] (2563) 346.048 จ716
 • การบริหารจัดการงานตำรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลความปลอดภัยสาธารณะราชอาณาจักรไทย / ปิยะ อุทาโย (2561) 353.36593 ป621ก
 • การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล = School management in digital era / สุกัญญา แช่มช้อย (2562) 371.207 ส739ก
 • Alibaba : the house that Jack Ma built / Duncan Clark (c2016) 381.1420951 C592A
 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ / สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร (2562) 390.22 พ376
 • จิตวิทยาอาชญากรรม : การวิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรรม ความผิดปกติทางจิตและฆาตกรรม = Criminal psychology : criminal behavioral analysis, mental disorder and homicide / โดย กัญญ์ฐิตา ศรีภา (2562) 364.3 ก382จ
 • ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทยกับความรุนแรงทางการเมือง = October 1973 to October 1976 : a history of state Violence in Thailand / บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ (2561) 320.9593 ต654