หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > LibrarySurvivalGuide101
LibrarySurvivalGuide101

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-15 13:46:04


        การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        สำหรับหนังสือในหมวด 000 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ และความรู้ทั่วไป แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย เพื่อระบุสถานที่จัดเก็บหนังสือได้จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้แก่

   000 ความรู้ (Knowledge) ระเบียบวิธีวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร์

   010 หนังสือบรรณานุกรมและบัญชีรายการต่างๆ

   020 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

   030 สารานุกรม หนังสือรวมความรู้ทั่วไป

   040 (ยังไม่ได้กำหนดใช้)

   050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร นิตยสาร

   060 พิพิธภัณฑ์วิทยา สมาคม องค์กรต่างๆ

   070 วารสารศาสตร์ การจัดพิมพ์ การพิมพ์หนังสือ

   080 รวมเรื่องทั่วไปที่ไม่อาจจัดลงหมวดใดหมวดหนึ่งได้

   090 หนังสือต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก

   หนังสือหมวด 000 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (หน้าห้องคอมพิวเตอร์) โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีเทาเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 000 เช่น


1. วิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี (2564): เลขหมู่ 001.42 ท471ว

2. Pragmatic AI : an introduction to cloud-based machine learning / Noah Gift (c2019) : เลขหมู่ 004.6782 G458P

3. รายชื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / รวบรวมโดย ศูนย์เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงการสำรวจเมษายน 2546-มีนาคม 2547 (2548) : เลขหมู่ 011.53 ร451

4. The reference librarian's bible : print and digital reference resources every library should own / Steven W. Sowards and Juneal Chenoweth, Editors (c2018) : เลขหมู่ 025.52 R332

5. สิ่งแรกในสยาม : คน สัตว์ สิ่งของ ล้วนมีที่มาที่ไป นี่คือเกร็ดประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ / โกสินทร์ รตนประเสริฐ. (2555) : เลขหมู่ 039.9591 ก966ส

6. การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ / ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ (2561) : เลขหมู่ 069 ก522

7. การออกแบบและผลิตนิตยสาร : จากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อดิจิทัล = Design and production processes for magazine from printed to digitized pattern / ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ (2560) : เลขหมู่ 070.175 ท339ก

8. หนังสือและสมุดคลาสสิค = Classic books / เอนก นาวิกมูล (2553) : เลขหมู่ 090.57 อ893ห