หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ข้าว รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาแห่งสังคมไทย
ข้าว รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาแห่งสังคมไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-16 11:52:11


        ข้าว พืชอาหารที่นอกจากจะมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ยังผูกพันกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวโดยตรง เช่น พิธีแรกนา การทำขวัญข้าว การเสี่ยงทายขอฝน หรือสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น งานบุญประจำฤดูกาลต่างๆ

        การทำนาในประเทศไทยแบ่งตามฤดูกาลเพาะปลูกได้ 2 แบบ ได้แก่ นาปีและนาปรัง โดยนาปี จะเป็นข้าวที่ปลูกตามฤดูกาล หรือฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ข้าวที่ปลูกในช่วงนี้จะเป็นข้าวที่ต้องใช้น้ำมาก เช่น ข้าวหอมมะลิ นาปีจะให้ผลผลิตเพียงปีละครั้ง

        ส่วนนาปรัง หมายถึงการปลูกข้าวนอกฤดูกาล ซึ่งในพื้นที่ที่มีระบบชลประทานดีอาจทำนาปรังได้ถึง 2-3 ครั้งต่อปี ข้าวที่นิยมปลูกในนาปรัง เช่น ข้าวหอมปทุม ข้าวกข 43

        ศูนย์วิยบริการชวนอ่านหนังสือหลากหลายในวัฒนธรรมข้าวและการทำนา เพื่อต้อนรับเทศกาลเพาะปลูกและพิธีแรกนาขวัญที่กำลังจะมาถึงนี้

  • คติชนคนไทในวัฒนธรรมข้าว / ประคอง นิมมานเหมินท์...[และคนอื่นๆ] (2560) 398.09593 ค135
  • ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน? / นันทิยา หุตานุวัตร (2550) 338.17318 ข469
  • การปรับตัวของชาวนาไทย (2561) 338.13 ก491
  • การตัดสินใจและรูปแบบการจัดเก็บข้าวเปลือกหอมมะลิของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / โดย อรวรรณ ศรีสมพันธ์, สกุลกานต์ สิมลา, สุรศักดิ์ บุญแต่ง (2563) 633.18 อ373ก
  • แม่โพสพสาลี เทวนารีต้นข้าว / ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2561) 398.368 ม877
  • โรงสีข้าวชุมชน : แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ยั่นยืน / สุนทรชัย ชอบยศ (2561) 338.173 ส789ร
  • ข้าว แหล่งกำเนิดวัฒนธรรมไทย / กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2558) 633.18 ข461
  • ลักษณะและคุณค่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย : เอกสารวิชาการ / วิไลลักษณ์ สมมุติ ; กรมวิชาการเกษตร (2547) 633.1821 ล225
  • ข้าวในศิลปะและวัฒนธรรม / ขวัญใจ โกเมศ...[และคนอื่นๆ] (2544) 398.368 ข462
  • ข้าวกับวิถีชีวิตไทย / งามพิส สัตย์สงวน...[และคนอื่น] (2541) 390.4633593 ข462
  • ข้าวจีเอ็มโอ เพื่อไทหรือเพือใคร? / นิรมล ยุวนบุณย์, แปลและเรียบเรียง (2543) 631.5233 ข461
  • ข้าวอาหารและการค้า / ขวัญใจ โกเมศ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ วรรณา นาวิกมูล (2545) 338.1731 ข462

Story and illustrations: Ratchanok Thongkhawkham