หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ
การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-18 14:25:47


        การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ ระบบนี้จะแบ่งความรู้หรือเนื้อหาของหนังสือในโลกออกเป็น 10 หมวดใหญ่ ได้แก่

   • 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและความรู้ทั่วไป (Computer science, information and general works) ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

  • 100 ปรัชญา (Philosophy) ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

  • 200 ศาสนา (Religion) ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

  • 300 สังคมศาสตร์ (Social sciences) ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  • 400 ภาษาศาสตร์ (Language) ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  • 500 วิทยาศาสตร์ (Science) ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  • 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology) ให้บริการที่ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  • 700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation) ให้บริการที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  • 800 วรรณคดี (Literature) ให้บริการที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

  • 900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography) ให้บริการที่ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

        ในแต่ละหมวดใหญ่ ยังแบ่งเป็นหมวดย่อยๆ ภายในเพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาได้เจาะจงยิ่งขึ้น ระบบทศนิยมของดิวอี้นี้ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวเลขสามหลักและจุดทศนิยม ซึ่ง #LibrarySurvivalGuide จะมาแนะนำหนังสือที่น่าสนใจแต่ละหมวดรวมถึงสถานที่จัดเก็บของห้องสมุดในโอกาสต่อไป