หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 400 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านภาษา โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็น 10 หมวดย่อย
หนังสือในหมวด 400 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านภาษา โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็น 10 หมวดย่อย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-24 10:53:35


        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        หนังสือในหมวด 400 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านภาษา โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็น 10 หมวดย่อย ดังนี้

   • 400 ปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา

   • 410 ภาษาศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ สัทศาสตร์ ไวยากรณ์ การแปล ภาษาสัญลักษณ์

   • 420 ภาษาอังกฤษและอังกฤษโบราณ

   • 430 ภาษาเยอรมัน

   • 440 ภาษาฝรั่งเศส

   • 450 ภาษาอิตาเลียน ภาษาโรมัน

   • 460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส

   • 470 ภาษาละติน

   • 480 ภาษากรีก ภาษาเฮลเลนิก

   • 490 ภาษาอื่นๆ เช่น กลุ่มภาษายุโรป อินเดีย บัลติก แอฟโฟร-เอเชียติก อาหรับ แอฟริกัน กลุ่มภาษาเอเชีย และภาษาพื้นเมืองอื่นๆ

        หนังสือหมวด 400 ของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ยกเว้นกลุ่มพจนานุกรมภาษาต่างๆ แยกให้บริการเป็นหนังสืออ้างอิงที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งหนังสืออ้างอิงนี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในห้องสมุด

หนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 400 เช่น

  • คำคล้ายในภาษาอังกฤษ = English synonyms / นิพนธ์ กาบสลับพล (2555) 428.1 น616ค

  • ภาษาฮินดี : หลักการใช้ / บำรุง คำเอก (ฉบับแก้ไข-เพิ่มเติม) (2546) 491.438 บ314ภ

  • ภาษาบาลี 1 = Pali I / ประเสริฐ รุนรา (2560) 491.37 ป421ภ

  • พัฒนาการภาษาลาว / รัตนา จันทร์เทาว์ (2560) 495.9191 ร375พ

  • พิชิต IELTS WRITING 7.0+ : Winning tips and techniques for IELTS writing / อนุสร ดีรักษา ; เรียบเรียง ณัฐวิภา วิริยา (2562) 428.076 อ231พ

  • Barron's TOEFL strategies and tips : outsmart the TOEFL / Pamela J. Sharpe (c2015) 428.0076 S532B

  • รู้เรียนเขียนจีน / เหยิน จิ่งเหวิน (ฉบับปรับปรุง). (2551) 495.111 ห723ร

  • เขมรใช้ไทยยืม / ศานติ ภักดีคำ (2553) 495.912495932 ศ343ข

  • สนทนาเยอรมันลัดทันใจ : พูดเยอรมันในชีวิตประจำวันและโอกาสต่างๆ / ตรีพล เพ็งรักหมู่ (2550) 438.3495911 ต184ส

  • รู้ทันสันดานศัพท์...ฝรั่งเศส / เฑียร ธรรมดา (2560) 440 ฑ711ร