หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 100 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านปรัชญา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย
หนังสือในหมวด 100 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านปรัชญา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-23 14:19:41


        การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        สำหรับหนังสือในหมวด 100 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านปรัชญา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย เพื่อระบุสถานที่จัดเก็บหนังสือได้จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้แก่

             100 ปรัชญา ปรจิตวิทยา รหัสยศาสตร์

             110 อภิปรัชญา

             120 ทฤษฎีแห่งความรู้ ความเป็นมนุษย์

             130 จิตวิทยานามธรรม

             140 ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม

             150 จิตวิทยา

             160 ตรรกวิทยา

             170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม

             180 ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก

             190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่

        หนังสือหมวด 100 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (หน้าห้องคอมพิวเตอร์) โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีน้ำตาลอ่อนเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 100 เช่น

+ มนุษย์กับเสรีภาพ : มุมมองทางปรัชญาคานท์, มิลล์, รอลล์  /  สุรพศ ทวีศักดิ์  (2562) : เลขหมู่ 100 ส852ม

+ Aesthetics and the sciences of mind  /  Edited by Greg Currie...[et al.]  (2018) : เลขหมู่ 111.85 A254

+ คนฉลาดแสร้งโง่ (ฉบับสมบูรณ์)  /  อิบูคิ ทาคาชิ : เขียน ; ถง ต้ามู่ : แปลเป็นภาษาจีน ; อธิคม สวัสดิญาณ : เรียบเรียง  (2552) : เลขหมู่ 128.3 ท374ค

+ หัวใจฮวงจุ้ย  /  ตั้งกวงจือ ; เรียบเรียง ธนากร ตันอาวัชนการ  (2549) : เลขหมู่ 133.3337 ต264ห

+ The Secret เดอะซีเคร็ต  /  รอนดา เบิร์น : เขียน ; จิระนันท์ พิตรปรีชา : แปล  (2550) : เลขหมู่ 153.42 บ871ด

+ Digital media ethics  /  Charles Ess  (c2014) : เลขหมู่ 175 E78D

+ ภูมิปัญญาอินเดียโบราณ : ประวัติศาสตร์และปรัชญา ทางสายกลางแบบพุทธ พราหมณ์ เชน  /  สุมาลี มหณรงค์ชัย  (2562) : เลขหมู่ 181.4 ส842ภ

+ แก่นปรัชญาตะวันตก  /  วิจักษณา แปล  (2562) : เลขหมู่ 190 ก879