หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด สำหรับหนังสือในหมวด 000 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ และความรู้ทั่วไป
การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด สำหรับหนังสือในหมวด 000 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ และความรู้ทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-25 12:27:17        การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการค้นหา 

        สำหรับหนังสือในหมวด 000 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ และความรู้ทั่วไป แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย เพื่อระบุสถานที่จัดเก็บหนังสือได้จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้แก่ 

   • 000 ความรู้ (Knowledge) ระเบียบวิธีวิจัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   • 010 หนังสือบรรณานุกรมและบัญชีรายการต่างๆ 

   • 020 บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

   • 030 สารานุกรม หนังสือรวมความรู้ทั่วไป 

   • 040 (ยังไม่ได้กำหนดใช้) 

   • 050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร นิตยสาร 

   • 060 พิพิธภัณฑ์วิทยา สมาคม องค์กรต่างๆ 

   • 070 วารสารศาสตร์ การจัดพิมพ์ การพิมพ์หนังสือ 

   • 080 รวมเรื่องทั่วไปที่ไม่อาจจัดลงหมวดใดหมวดหนึ่งได้ 

   • 090 หนังสือต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก 

        หนังสือหมวด 000 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (หน้าห้องคอมพิวเตอร์) โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีเทาเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก 

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 000 เช่น 

   • วิธีวิทยาการวิจัย = Research methodology / ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี (2564): เลขหมู่ 001.42 ท471ว 

   • Pragmatic AI : an introduction to cloud-based machine learning / Noah Gift (c2019) : เลขหมู่ 004.6782 G458P 

   • รายชื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / รวบรวมโดย ศูนย์เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงการสำรวจเมษายน 2546-มีนาคม 2547 (2548) : เลขหมู่ 011.53 ร451 

   • The reference librarian's bible : print and digital reference resources every library should own / Steven W. Sowards and Juneal Chenoweth, Editors (c2018) : เลขหมู่ 025.52 R332

   • สิ่งแรกในสยาม : คน สัตว์ สิ่งของ ล้วนมีที่มาที่ไป นี่คือเกร็ดประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ / โกสินทร์ รตนประเสริฐ. (2555) : เลขหมู่ 039.9591 ก966ส 

   • การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ / ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ (2561) : เลขหมู่ 069 ก522 

   • การออกแบบและผลิตนิตยสาร : จากสื่อสิ่งพิมพ์ สู่สื่อดิจิทัล = Design and production processes for magazine from printed to digitized pattern / ทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์ (2560) : เลขหมู่ 070.175 ท339ก 

   • หนังสือและสมุดคลาสสิค = Classic books / เอนก นาวิกมูล (2553) : เลขหมู่ 090.57 อ893ห