หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 200 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศาสนา เทววิทยา พิธีกรรมและสิ่งก่อสร้างทางศาสนา
หนังสือในหมวด 200 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศาสนา เทววิทยา พิธีกรรมและสิ่งก่อสร้างทางศาสนา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-29 12:31:13


        การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        หนังสือในหมวด 200 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศาสนา เทววิทยา พิธีกรรมและสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ประวัติของศาสนาต่างๆ และศาสนาเปรียบเทียบ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย เพื่อระบุสถานที่จัดเก็บหนังสือได้จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้แก่

   200 ความเชื่อ เทพนิยาย ผู้นำศาสนา
   210 ปรัชญาและทฤษฎีทางศาสนา พระเป็นเจ้า (God)
   220 คัมภีร์ไบเบิล
   230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
   240 ศีลธรรมของของชาวคริสต์
   250 คริสต์ศาสนาในแต่ละท้องถิ่นและพิธีกรรม
   260 องค์กรของชาวคริสต์ คริสต์ศาสนากับสาขาวิชาต่างๆ
   270 ประวัติคริสต์ศาสนา
   280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา
   290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ นอกจากศาสนาคริสต์

        หนังสือหมวด 200 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (หน้าห้องคอมพิวเตอร์) โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีน้ำตาลเข้มเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 200 เช่น
+ ทิพยประติมา : ที่มา ความหมาย ๑๔ ทิพยเทพแห่งโชคลาภ-อุดมสมบูรณ์ของไทยและเอเชีย / อุดมศักดิ์ กิ่งมณี (2560) : เลขหมู่ 202.1 อ417ท
+ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์ / จอร์จ เฟอร์กูสัน ; กุลวดี มกราภิรมย์, แปล (2542) : เลขหมู่ 246.55 ฟ642ค
+ ศาสนาในประเทศไทย / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม (2558) : เลขหมู่ 290 ศ377
+ ทวยเทพและตำนานสัตว์ประหลาดกรีก-โรมัน / ดอกเตอร์โนว์ (2557) : เลขหมู่ 292.13 ด261ท
+ วาติกัน-วัดพระเชตุพน : มิตรภาพระหว่างสองศาสนา / [บรรณาธิการ พระราชปริยัติมุนี ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง อรอุษา สมบูรณ์วินิจ, ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์] (2562) : เลขหมู่ 294.3435 ว459
+ ก้าวย่างอย่างเซน / ภิกษุณีอัมพิกา อัคคชินญาณ เรียบเรียง (2551) : เลขหมู่ 294.3927 ก535
+ ขงจื๊อฉบับปราชญ์ชาวบ้าน / อองซก ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง (2553) : เลขหมู่ 299.512 อ445ข
+ คัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายหายาน ภาคภาษาไทย (2558) : เลขหมู่ 294.392 ค262
+ พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาขน / สุชีพ ปุญญานุภาพ (2550) : เลขหมู่ 294.382 ส763พ
+ แกะ เปลือก เพศ พุทธ รวมบทความ ปี 2543-2551 / พระชาย วรธัมโม (2558) : เลขหมู่ 294.36 พ324ก